Links

Hier vindt u weblinks naar organisaties op het gebied van het jonge kind, boeiende artikelen, interessante filmpjes of een leerzame lezing. Via deze links houden we u graag op de hoogte van actuele en interessante informatie.

 

Beleid

www.minocw.nl, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), voor beleid met betrekking tot voor- en vroegschoolse educatie in kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en groepen 1 en 2 van het  basisonderwijs.

www.minszw.nl, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), voor beleid met betrekking tot kinderopvang (dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang). 

 

Onderzoek

www.buitenhek.nl, Buitenhek Management & Consult  is specialist in kinderopvang, peuterspeelzaalwerk & onderwijs met als motto, onderzoek - advies & implementatie.

www.bureaubartels.nl, Bureau Bartels is een onafhankelijk bureau dat beleidsondersteunende onderzoeken en evaluaties uitvoert voor verschillende typen opdrachtgevers.

www.kinderopvangonderzoek.nl , Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek verricht in opdracht van het ministerie van SZW periodiek onderzoek naar de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang in Nederland 

http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/, het Kohnstamm Instituut is een kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdzorg.

www.panteia, Panteia voert kwalitatief en kwantitatief onderzoek uit over de volle breedte van de samenleving.

www.sardes.nl, advies- en onderzoeksbureau Sardes is werkzaam in de educatieve sector en stelt zich ten doel de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te vergroten.

www.scp.nl, het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is een interdepartementaal wetenschappelijk instituut, dat zelfstandig onderzoek doet en op basis hiervan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt.

http://www.socialsciences.leiden.edu/educationandchildstudies/childandfamilystudies/, Universiteit Leiden

http://www.ru.nl/ontwikkelingspsychologie, Radboud Universiteit Nijmegen

http://www.uu.nl/faculty/socialsciences/NL/organisatie/Departementen/Pages/default.aspx, Universiteit Utrecht

http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/faculteiten/faculteiten/faculteiten/content/folder/ faculteit-der-maatschappij-en-gedragswetenschappen/faculteit-der-maatschappij-en-gedragswetenschappen.html, Universiteit van Amsterdam

 

Uw praktijk

www.calibris.nl, Calibris is het kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport.

www.mutant.nl, Bureau MUTANT is een bureau voor de kinderopvang, het onderwijs en de gezondheidszorg.

www.vyvoy.nl, Vyvoy: onderzoeken, opleiden & vernieuwen in kinderopvang en onderwijs.

Kijk eens op ons youtube kanaal: ‘Versterk het jonge kind’ voor videoclips of SED-talks (Sardes Educational Dialoques).  In het artikel over de slotconferentie Vversterk (2013), Kiddo, lees u meer over deze dag. 

 

Belangenorganisaties

www.boink.nl, BOinK is betrokken bij wetgevingstrajecten, onderzoeken, adviesraden, het ontwikkelen van nieuwe vormen van opvang en diverse andere zaken die belangrijk zijn voor ouders met kinderen in de opvang en op peuterspeelzalen.

www.fcb.nl, FCB stimuleert en ondersteunt werkgevers en werknemers bij de ontwikkeling van het werk in de branches Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang.

www.kinderopvang.nl, de Brancheorganisatie Kinderopvang is de organisatie die de belangen van ondernemers in de kinderopvang behartigt en vertegenwoordigt.

www.mogroep.nl, de MOgroep staat voor Maatschappelijke Ondernemers Groep, een ondernemersorganisatie voor de branches Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang.

www.po-raad.nl, de PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

www.vng.nl, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) staat samen met alle gemeenten voor kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De VNG is een dienstverlenende organisatie en biedt een platform voor opinievorming en vernieuwing. De VNG is bovendien dé belangenbehartiger van alle gemeenten en dus een belangrijke gesprekspartner voor andere overheden en maatschappelijke organisaties.

www.voorwerkendeouders.nl, Stichting Voor Werkende Ouders behartigt de belangen van ouders in de politiek en maatschappij en streeft naar het juiste klimaat voor ouders om werk en gezin te combineren.

 

Intermediaire organisaties

www.bernardvanleer.org, The Bernard van Leer Foundation is an international grantmaking foundation based in The Hague. Our mission is to improve opportunities for children up to age 8 who are growing up in socially and economically difficult circumstances. We see this both as a valuable end in itself and as a long-term means to promoting more cohesive, considerate and creative societies with equal opportunities and rights for all.

www.ggd.nl, GGD Nederland is de koepelorganisatie van de Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). De GGD oefent toezicht uit op kinderdagopvang, peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

www.hetkinderopvangfonds.nl, Het Kinderopvangfonds stimuleert en faciliteert innovatieve en kwalitatieve kinderopvangvoorzieningen, in de breedste zin van het woord, vanuit het perspectief van kind en ouder. Het Kinderopvangfonds wil bijdragen aan betere mogelijkheden voor kinderopvang in Nederland. Het Kinderopvangfonds richt zich niet primair op kinderopvangorganisaties maar op een optimale opvang- en opvoedingsomgeving voor kinderen.

www.nji.nl, Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het ondersteunt beroepskrachten, organisaties en gemeenten om de kwaliteit van de jeugdsector te verbeteren.

www.onderwijsinspectie.nl, De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

www.onderwijsraad.nl, De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert de regering en de Kamer, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van beleid en wetgeving op het gebied van het onderwijs.

www.stichtingbkk.nl, Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) is in 2008 opgericht door de belangenorganisaties van werkgevers, werknemers en ouders voor de verbetering van de kwaliteit van de kinderopvang. BKK heeft kwaliteitsverbetering in de kinderopvang als enige doel.

 

Internationale organisaties (restrictief)

http://developingchild.harvard.edu/,  the mission of the Center on the Developing Child is to leverage rapidly growing knowledge to drive science-based innovation that achieves breakthrough outcomes for children facing adversity.

http://edu.au.dk/en/research/research-projects/vida/, The research project ‘Knowledge-based Efforts for Socially Disadvantaged Children in Day-care’ (VIDA) explores the overall research question: How can Danish general day-care improve socially disadvantaged children’s opportunities in life?

www.excellence-earlychildhood.ca, the mission of the Centre of Excellence for Early Childhood Development (CEECD) is to improve our knowledge on the development of young children.

www.highscope.org, HighScope Educational Research Foundation is an independent nonprofit research, development, training, and public outreach organization.

www.hrfp.org, the Harvard Family Research Project (onderdeel van Harvard Graduate School of Education) helps stakeholders develop and evaluate strategies to promote the well being of children, youth, families, and their communities.

www.naeyc.org, the National Association for the Education of Young Children is the world’s largest organization working on behalf of young children.

www.nieer.org, the National Institute for Early Education Research (NIEER) supports early childhood education initiatives by providing information based on research.

www.oecd.org, de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en trachten internationaal beleid af te stemmen.

www.otago.ac.nz/cic/, the Children's Issues Centre, University of Otago New Zealand, aims to make a difference in children’s lives by improving policy and practice relating to children, young people and their families. The Centre serves as an interdisciplinary forum for researchers, practitioners, policy makers and students with an interest in advancing knowledge about children’s development, well-being and rights.

http://tactyc.org.uk/, the Association for the Professional Development of Early Years Educators (TACTYC) promotes the highest quality professional development for all early years educators in order to enhance the educational well-being of the youngest children.

www.unesco.org, de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties met als missie het bijdragen aan de vredesopbouw, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog door onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie.

www.vbjk.be, Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK)  voert onderzoek uit  naar de opvoeding en opvang van kinderen en zetten innovatieprojecten op, zowel in nationale als internationale context. Thema's als diversiteit, mannen als opvoeders, kwaliteit binnen de opvang en kinderopvang in steden staan centraal.

Speciale gast op de slotconferentie Vversterk op 12 december 2013 was de Amerikaan Jim Elicker. Jim geeft graag een aantal interessante tips en schreef ook een artikel.

Informatie over Imagination Playground (de grote blauwe blokken) op de KaBOOM! site. http://kaboom.org/about_kaboom/programs/imagination_playground/learning_library/childrens_social_competence_physical_a 
Nog meer informatie over de blokken, met een leuke video erbij: http://www.purdue.edu/hhs/extension/programs/detail.aspx?programId=13&category=family
Imagination
Playground heeft een Europees distributiekantoor: http://www.playdirectuk.com/imagination-playground/

Indiana Early Learning Guidelines for children birth-5 years, “Foundations to the Indiana Academic Standards”: www.doe.in.gov/earlylearning

Indiana’s Paths to QUALITY child care quality rating and improvement system: www.in.gov/fssa/2554.htm

Galinsky’s seven essential life skills: http://mindinthemaking.org/

GoldieBlox video: http://youtu.be/IIGyVa5Xftw

Toonaangevend Amerikaans instituut: http://developingchild.harvard.edu/

 

Tijdschriften (restrictief)

Nationaal

www.bmpp.nl, Beleid Bestuur Management & Pedagogiek in de kinderopvang informeert over maatschappelijke, politieke en beleidsontwikkelingen. Doet verslag van ontwikkelingen in de sector in samenhang met de maatschappelijke, politieke en beleidsontwikkelingen. Behandelt onderwerpen die van belang zijn voor het zakelijk management van kinderopvangorganisaties, Inventariseert, verwoordt en becommentarieert meningen en opinies. Presenteert (wetenschappelijke) kennis over bestuur, beleid, management en pedagogiek. Informeert over voorbeelden van goed bestuur en management uit andere sectoren.

http://www.hjk-online.nl/hjk/, de wereld van Het Jonge Kind is het vakblad voor ontwikkeling, opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen.

www.kiddo.net, KIDDO is hét pedagogisch vakblad voor de kinderopvang 0-12.

http://www.producten.reedbusiness.nl/default/producten/26Q/Management-Kinderopvang/index.aspx, Management Kinderopvang is het vaktijdschrift voor (locatie)managers, toezichthouders en bestuurders van kinderopvangcentra.

 

Internationaal

http://www.springer.com/education+%26+language/learning+%26+instruction/journal/10643, Early Childhood Educational Journal

http://ecrp.uiuc.edu/, Early Childhood Research & Practice

http://www.journals.elsevier.com/early-childhood-research-quarterly/, Early Childhood Research Quarterly

http://www.tandfonline.com/toc/heed20/current#.U7z9CNTCSow, Early Education & Development

http://www.tandfonline.com/toc/recr20/current#.U7z8wdTCSow, European Early Childhood Education Research Journal

http://ecr.sagepub.com/, Journal of Early Childhood Research

 

Overig

www.kinderopvangtotaal.nl, Nieuws, achtergrond en opinie over de kinderopvang, gastouderopvang en peuterspeelzaalwerk.

www.pedagogenplatform.nl, Het Landelijk Pedagogenplatform Kindercentra bestaat uit pedagogen die het belangrijk vinden de pedagogiek van kindercentra en de ontwikkeling daarvan, onder brede landelijke aandacht te brengen.

Spelen